Nowy wirtualny salon Metabo

Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin w naszym salonie!

Z przyjemno?ci? zaprezentujemy Ci ofert? naszych produktów, zapoznamy z firm?, mark?, asortymentem, us?ugami i wykraczaj?c? poza nasz? mark? platform? akumulatorow? CAS.

Ochrona ?rodowiska

Jednym z g?ównych celów firmy Metabo Polska jest dbanie o ?rodowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia akumulatorowa LiHD

Rewolucyjna technologia akumulatorowa – nowe rekordy wydajno?ci.


Wprowadzaj?c na rynek innowacyjne akumulatory LiHD rozpoczynamy rewolucj? technologiczn?: uda?o si? nam nie tylko wyd?u?y? o 87% mo?liwy czas pracy. Oferuj?c nawet o 67% wi?ksz? wydajno?? jako pierwsi wkraczamy w nowy wymiar wydajno?ci, która dot?d wydawa?a si? nieosi?galna dla akumulatorów. Dzi?ki temu realne staj? si? równie? takie zastosowania, które dotychczas by?y zarezerwowane wy??cznie dla urz?dzeń zasilanych sieciowo.

Nowy Specials - Rok promocji czas zacz?? !
Nowy Specials - Rok promocji czas zacz?? !
Metabo PICK+MIX
Metabo PICK+MIX

 

 

 

 

Indywidualna swoboda wyboru.

 

 

 

Nowy konfigurator METABO PICK+MIX zapewnia nieograniczon? swobod? w klasie 18 V.

 

 

 

 

GWARANCJA XXL – 3-LETNIA GWARANCJA METABO
GWARANCJA XXL – 3-LETNIA GWARANCJA METABO

Nasze elektronarz?dzia pracuj? szczególnie d?ugo. Poniewa? rzadko musz? by? naprawiane, Metabo stworzy?o dodatkow? gwarancj? – gwarancj? XXL. Po zarejestrowaniu si? normalna gwarancja ulega przed?u?eniu do 3 lat.

PROFESJONALNE ROZWI?ZANIA SYSTEMOWE DLA BUDOWNICTWA

Wykańczanie wn?trz, renowacja i modernizacja to g?ówne zadania budowlane XXI wieku. Sprawia to, ?e ró?ne zakresy zastosowań przeplataj? si? wzajemnie, a profesjonalne rozwi?zania systemowe staj? si? coraz cz??ciej nieodzowne.

To powód, dla którego uwa?nie s?uchali?my opinii specjalistów pracuj?cych na budowach w ca?ej Europie. Dzi?ki temu teraz jeszcze lepiej wiemy, czego potrzebuje u?ytkownik: niezawodnych rozwi?zań do ró?nych zastosowań od jednego kompetentnego partnera.

Nazywamy to systemowym budownictwem czyli wykorzystaniem idealnie dopasowanych maszyn i akcesoriów eksploatacyjnych. Doskona?a cecha naszej oferty: prawie wszystkie elektronarz?dzia s? dost?pne w wersjach akumulatorowych - do nich nale?y przysz?o??, a my niestrudzenie d??ymy do realizacji naszej wizji - budowy bez przewodów. Dzi?ki do?wiadczeniom w zakresie technologii akumulatorowej i innowacyjnym rozwi?zaniom akumulatorowym Metabo jest pewnym wyborem na przysz?o??.

Ponadto szczególn? wag? przyk?adamy do najwy?szego stopnia bezpieczeństwa u?ytkownika – koncentrujemy si? na zapewnieniu bezpy?owego miejsca pracy.

ROZWI?ZANIA DO OBRóBKI METALI W RZEMIO?LE I PRZEMY?LE

Jako specjali?ci w dziedzinie rzemios?a metalowego i przemys?owej obróbki metalu oraz konserwacji przemys?owej oferujemy kompleksowe spektrum maszyn wyposa?onych w rozwi?zania spe?niaj?ce najwy?sze wymogi w nast?puj?cych zastosowaniach Wiercenie/wkr?canie, Ci?cie/szlifowanie, Pi?owanie.

Koncentrujemy si? przy tym na obszarach zastosowania takich jak budowa maszyn, stocznie, pozyskiwanie surowców i energii na wodzie (platformy wiertnicze/farmy wiatrowe), rafinerie, energia wiatrowa, budowa pojazdów specjalnych, budowa ruroci?gów i elektrownie.

NEWSLETTER – ZAREJESTRUJ SI? TERAZ!

W regularnych odst?pach czasu dowiesz si? wszystkiego na temat nowo?ci, promocji, targów itp. Zamów teraz bez zb?dnych komplikacji newsletter Metabo, podaj?c swój adres e-mail. Dzi?ki temu nigdy nie przeoczysz nowych informacji z Metabo.

Metabo - Professional power tool solutions

Metabo oferuje przysz?o?ciowe i innowacyjne rozwi?zania systemowe narz?dzi i osprz?tu wraz z serwisem, korzystne zarówno dzi?, jak i w przysz?o?ci. Profesjonalistom na ca?ym ?wiecie oferujemy kompleksowy asortyment ze szczególnym uwzgl?dnieniem przemys?u i rzemios?a metalowego, bran?y budowlanej i remontowej.


 
少妇高潮太爽了在线观看-丰满少妇高潮惨叫正在播放