Novinky Metabo

Metabo vám nabízí inovativní stroje a p?íslu?enství

pro v?echny bě?né aplikace, ale také kompeten?ní vyrobky a systémová ?e?ení pro speciální po?adavky. Vedle kabelového elektrického ná?adí a pneumatickych stroj? nabízí Metabo rozsáhly sortiment akumulátorovych p?ístroj? pro bezkabelové staveni?tě.

Zde najdete v?echny novinky Metabo.

Specials Garten

Získejte informace o nové nabídce akumulátorovych produkt? do zahrady v ?adě Metabo Garten Specials.

Novy virtuální showroom spole?nosti Metabo

Vyrazte na virtuální prohlídku na?eho showroomu!

Nechte se virtuálně provést sortimentem produkt? a seznamte se se spole?ností, zna?kou, programem produkt?, slu?bami a platformou CAS pro r?zné zna?ky akumulátorovych ?lánk?.

Specials
Specials

Zde najdete v?echny Metabo novinky a akce.

PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI METABO
PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI METABO

Va?e svoboda.

Nové PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI Metabo p?edstavují bezmeznou volnost kombinování ve t?ídě 18 V.

Záruka XXL – 3letá záruka Metabo
Záruka XXL – 3letá záruka Metabo

Na?e elektrické ná?adí vydr?í velmi dlouho. Proto?e jsou opravy zapot?ebí jen velmi z?ídka, Metabo pro vás p?ipravilo dodate?nou záruku – záruku XXL. Jste-li zaregistrováni, pak bude normální záruka prodlou?ena na 3 roky.

Profesionální systémová ?e?ení pro stavebnictví

Sanace, renovace a modernizace jsou d?le?itymi stavebními úlohami 21. století. Ve stavebnictví tak sr?stají r?zné aplika?ní oblasti a stále více jsou ?ádána profesionální kompletní ?e?ení.

Proto jsme pe?livě naslouchali, a sice po celé Evropě u profesionál? na místě. Nyní je?tě lépe víme, co pot?ebujete: Spolehlivá ?e?ení pro po?etné pracovní oblasti od kompetentního partnera.
M??eme jmenovat vystavbu a sanaci se systémem tzn., s perfektně sladěnym spot?ebním a systémovym p?íslu?enstvím. A to nejlep?í na na?em sortimentu: Témě? v?echno je k dispozici i v akumulátorovém provedení – nebo? jemu pat?í budoucnost a my odhodlaně sledujeme vizi bezkabelového staveni?tě. Metabo je se svymi zku?enostmi a inovacemi akumulátorové technologie bezpe?nym rozhodnutím pro budoucnost.
Kromě toho klademe velky d?raz na maximální ochranu u?ivatele – se zamě?ením na bezpra?né pracovi?tě.

Individuální ?e?ení pro ru?ní kovovyrobu a kovopr?mysl

?My u Metaba víme, ?e stroje ve va?em podniku ka?dy den p?ekra?ují své limity. Proto jsme na?e vyrobky vyvinuly pro tvrdé nasazení v pr?myslu: S vysokou produktivitou, extrémní robustností, dodate?nou bezpe?ností a partnerskou spolehlivostí.

V?dy, kdy? něco plánujete, máte v?dy po ruce silné systémové ?e?ení: vykonné stroje, p?esně p?izp?sobené p?íslu?enství a také slu?by p?izp?sobené va?im pot?ebám. Nebo? konec konc? va?e práce je také na?e práce. Vyzkou?ejte si nás

Novinky – zaregistrujte se!

Exkluzivně se budete v pravidelnych intervalech dozvídat o v?ech novinkách, akcích, veletrzích a mnohém dal?ím. Okam?itě a zcela nekomplikovaně se s va?ím e-mailovou adresou p?ihlaste k odběru novinek Metabo. Tak ji? nap?í?tě nepropásnete ?ádnou novinku od Metabo.

Metabo – Professional power tool solutions

Metabo nabízí inovativní systémová ?e?ení nástroj? a p?íslu?enství i slu?by zamě?ené na budoucnost, které se vyplatí dnes i zítra. Profesionál?m po celém světě nabízíme rozsáhly sortiment se zamě?ením na kompeten?ní oblasti v ru?ní kovovyrobě a kovopr?myslu, ve stavebnictví a renovaci.

少妇高潮太爽了在线观看-丰满少妇高潮惨叫正在播放